HOTEL ROYAL HILL
Arapsuyu Mh. 575 Sk.
No: 6 - Antalya / TÜRKİYE
Tel  : (+90.242) 228 40 40 Pbx
Fax : (+90.242) 228 45 46
       
info@hotelroyalhill.com